Po Praslici | In Female Tail

Pistoriho palác, Bratislava, 2023

Či chceme alebo nechceme, všetci si z rodiny odnášame viac ako len farbu očí alebo tvar nosa - formuje našu identitu i svetonázor. Výstava Po praslici je venovaná fenoménom generačného prenosu v rodinách, špeciálne v ženskej línii. Ide predovšetkým o najmladšiu generáciu výtvarníčok, ktoré ponúkajú svoj pohľad na to, ako na identitu súčasných žien vplývajú ich príbuzní a predkovia, najmä v regiónoch, ktoré sú svojím zmýšľaním bližšie k rurálnemu prostrediu. Ide o autentický pohľad “zvnútra,” nakoľko autorky pracujú s vlastnou skúsenosťou z tohto prostredia. Pretavujú ju do fragmentov spomienok na detstvo, napr. skrze odkazy na tvary preliezok, na ozveny spoločne stráveného času či rodinných osláv.

Napriek tomu, že v súvislosti s vidieckym prostredím sa často hovorí o klanovom myslení, o silnejších rodinných väzbách, ktoré sú vnímané ako najdôležitejšie, je vo výstave možné vidieť, že situácia je zložitejšia. Na povrchu môžu pôsobiť silne, vo vnútri však väzby rozkladá nepochopenie, nekomunikácia, závislosti a všadeprítomné hierarchické autoritárstvo, ktoré dopadá od starších (najmä mužských) príbuzných na mladších, špecificky na mladé ženy. To spôsobuje ambivalentný vzťah k vlastnej rodine - ide o love/hate relationship, ktorý je zraňujúci ale zároveň intímny a núti k prehodnocovaniu svojich koreňov pri hľadaní svojej identity.

Výstava štyroch maliarok a jednej grafičky sa obracia k rodine ako nositeľovi zvykov, návykov a svetonázorov. Od tejto najzákladnejšej jednotky sa totiž odvíja základ nášho vlastného sebaobrazu, nášho miesta v spoločnosti a našich povinností. Autorky predstavujú rôznorodé prenášanie vzorov v rodinných bunkách. Dotýkajú sa osobnej i kolektívnej pamäte, prijímania i opúšťania zdedeného, sú kritické i oslavujúce.

Každá z nich sleduje svoju vlastnú líniu uvažovania, a vlastné skúsenosti z rôznorodých prostredí a situácií. Ide napríklad o podoby fungovania vidiecky rodinne orientovaného života v konfrontácii s vstupmi moderného sveta. Dochádza k akémusi selektívnemu modernizmu - s láskou sú prijímané lacné výdobytky globalizmu, ktoré sú rýchlo začleňované do tradičných domácností. Súčasťou vizuálnej skúsenosti vidieka sa tak pre Barboru Durajovú stali napríklad aj dočasné architektonické a voľnočasové prvky z plastu, ako sú párty stany, záhradné stoličky či bazény. Tie si našli svoje miesto vo výstave ako prvky improvizovanej výstavnej architektúry. Do meštianskeho interiéru Pistoriho paláca vniesli kontrastnú estetiku lacnej úžitkovosti, pripomínajúcej atmosféru rodinnej záhradnej párty.

Intimita telesného dotyku tvorí základ maliarskeho programu Kataríny Magdiakovej. Najprirodzenejšie sa s ním stretávame v kruhu našich najbližších rodinných príslušníkov a dáva nám základ vzťahu k vlastnému telu a jeho prijatiu aj do budúcna. Špecificky v tomto prípade ide hlavne ženské telo, ktoré je podrobované drobnohľadu a kritike nielen zo strany médií, ale často práve v rodine.

Rámce, ktoré naša spoločnosť kladie na ženy napríklad i skrze pohľad na vieru a jej výklad z hľadiska konzervatívnych hodnôt sa objavujú na plátnach Kristíny Vacek. Hrdinkami jej plátien sú vždy ženy, ktoré sa nachádzajú v medzibode medzi voľnosťou a pomysleným uväznením v predsudkoch a predstavách o ženskej úlohe. Okenné rámy či šnúry sú vždy v kontraste so slobodou a prírodou, tradične spájanou s ženským elementom.

V inštalácii a maľbách Kristíny Rambousek sa zas odrážajú tradične v ženskej línii odovzdávané znalosti bylinkárstva. Práca s prírodnými pigmentami je i prirodzeným vyústením úzkeho kontaktu s prírodou, ktoré veľkomesto neponúka. Tajomná znalosť účinkov bylín bola dlho považovaná za nebezpečnú a spájala sa s mocou žien v rebelskom postavení k patriarchátu. Rambousek používa zdedené ľanové plátna, ktoré sú podkladom pre jej alchymistické experimenty s farebnosťou, vpíjaním a prelínaním pigmentov do náhodných abstraktných celkov.

Odvrátenú stranu rodinou prenášaných zvyklostí citlivo vníma Sarah Pekarčíková. Nezdravý nacionalizmus či alkoholizmus sa u nej objavuje v ironicky štylizovaných zátišiach či expresívnych výjavoch spoločnej konzumácie alkoholu, akéhosi klanového kolektívneho súznenia, pričom ukazuje i to, aké ťažké je ho narušiť. Využíva osobné rodinné predmety, ktoré sa stávajú nositeľmi gýčových zátiší z nacionalistických symbolov - možno v nich vidieť vlajky, ale i viac tradičné domáce textílie, ktoré kedysi zdobili domácnosti.

Absolventky z Banskej Bystrice a Bratislavy ponúkajú vo svojich dielach sondy do aktuálnej podoby slovenskej spoločnosti tak, ako ju vníma nová generácia žien. Je vidno, že robia akúsi “revíziu” - nezahadzujú apriori všetko zdedené, ale hľadajú a kriticky zhodnocujú, čo je prínosné a funkčné vzhľadom k meniacej sa spoločnosti i vlastnému sebaobrazu. Pracujú pritom rôznymi spôsobmi, od experimentálnych techník skúmania a kombinácie prírodných pigmentov, cez punkáčsku ironizáciu až po klasickú maľbu a varianty kompozícií s prevažne ženskou figúrou či jej fragmentom.

Authors:  Barbora Durajová, Katarína Magdiaková, Kristína Vacek, Kristína Rambousek, Sarah Pekarčíková

Curator:  Jana Babušiaková

The exhibition was supported by: Fond na podporu umenia

Duration: 05. 12. 2023 - 18. 01. 2024

Venue: Pistoriho palác Bratislava

Photos: František Vacek, Kristína Vacek

 

Prameň pô(vodu)

Symposium, Spa Sliač, 2022

A visual-art project situated in the nongallery environment of the Sliač Spa. The project primarily develops and presents artistic creation, at the same time it draws attention to the origin and history of the spa, but also reflects the current state of the architecture and environment of the spa. It opens up interdisciplinary links between art, conservation and the need to preserve the spa and open it to the public.
Vizuálno-umelecký projekt situovaný v nongalerijnom prostredí kúpeľov Sliač. Projekt prioritne rozvíja a prezentuje umeleckú tvorbu, zároveň upriamuje pozornosť na vznik a históriu kúpeľov, ale reflektuje aj súčasný stav architektúry a enviromentu kúpeľov. Otvára interdisciplinárne prepojenia medzi umením, ochranou a potrebou zachovania kúpeľov a ich otvorením verejnosti.

Authors:  Teraza Antolová, Gabriela Birošová, Jakub Cmarko, Barbora Durajová, Monika Hurajová, Katarína Magdiaková, Michaela Štieberová, Šimon Tóth, Kristína Vacek, Kristína Rambousek Záhorová

The exhibition was supported by: Kúpele Sliač, MANA

Author of the symposium title: Gabriela Birošová

Duration: 08. 08. - 12. 08. 2022

Venues: Spa Sliač

Photos: Spa Sliač

Bez predsudkov

Festival FRAJ, Čierny orol, Rimavská Sobota, 2022

FRAJ is a multi-genre event that takes place in the historic building Cierny Orol in Rimavska Sobota. In addition to concerts, discussions, workshops and theater performances, a group exhibition of visual art will be held on July 29 - 30, 2022. The large-scale exhibition of art is thematic and is linked to the annual theme of the festival, which in 2022 is NO PREJUDICES.
FRAJ je multižánrové podujatie, ktoré sa odohráva v historickej budove Čierny Orol v Rimavskej Sobote. V jej priestoroch sa popri koncertoch, diskusiách, workshopoch či divadelných predstaveniach bude 29. - 30. júla 2022 konať aj skupinová výstava vizuálneho umenia. Rozsiahla výstava umenia je tematická a viaže sa na tému festivalu, ktorou je v roku 2022 téma BEZ PREDSUDKOV.

Authors:   Ľubomír Slovinský, Kristína Vacek, Michaela Šuranská, Magdaléna Masárová a Jakub Cmarko, Lucia Žitňanská a Marcel Korec, Adam Engler, Bálint Rózsás, Gabriela Birošová, Anna Mária Zemková

Duration: 29. 07. - 30. 07. 2022

Venues:  Čierny Orol, Rimavska Sobota

Photos: František Vacek

IN GENERE FEMININO

Synagogue Brezno, Brezno, 2022

The collective exhibition IN GENERE FEMININO presents the presence of women in all exhibited works. It is about a gentle, subtle woman, a friend of women, a mystical woman, a mysterious nymph connected to nature, but also a strong and emancipated woman in the contemporary rural environment.

The authors reflect various ideas in the presented works, but the fundamental center of gravity that unites the artists is the woman, as the very name of the exhibition IN GENERE FEMININO, which loosely translated from the Latin language means "in the female gender". The exhibition does not primarily aim to present a critical analysis of the contemporary world and the position of the woman in it, but offers personal experiences and statements of young women who live in contemporary society and are confronted with various situations, problems, opinions, and ideas. The exhibition is therefore a true reflection of the current situation of women in society, but also with herself. Through an individual prism, the authors look at themselves, the world, society and current issues, whether personal or societal, globally. And so, even if the main goal is to give an open testimony of the experienced, the aforementioned dose of criticism becomes an integral part of the exhibition.

The presented works are statements of individual stories of young women artists. Each focuses on a different side of a woman's being, inner experience and subsequent confrontation with the surrounding world. The works draw you into these diverse, at the same time intimate micro-worlds and thus together provide a more comprehensive view of what it is like to live IN GENERE FEMININO.

Kolektívna výstava IN GENERE FEMININO prezentuje prítomnosť ženy vo všetkých vystavených dielach. Ide o ženu nežnú, subtílnu, priateľku žien, o ženu mystickú, tajomnú nymfu spätú s prírodou, ale aj o ženu silnú a emancipovanú v prostredí súčasného vidieka.

Autorky reflektujú v prezentovaných dielach rozmanité idey, avšak fundamentálnym ťažiskom, ktoré umelkyne spája, je práve oná žena, tak ako už napovedá aj samotný názov výstavy IN GENERE FEMININO, čo vo voľnom preklade z latinského jazyka znamená „v ženskom rode“. Výstava si prioritne nedáva za cieľ predostrieť kritickú analýzu súčasného sveta a postavenia ženského rodu v ňom, ale ponúka osobné skúsenosti a výpovede mladých žien, ktoré  žijú v súčasnej spoločnosti a sú konfrontované s rôznymi situáciami, problémami, názormi, myšlienkami. Výstava je teda skutočným odrazom aktuálnej situácie ženy v spoločnosti, ale aj samej so sebou. Cez individuálnu prizmu sa autorky pozerajú na seba, na svet, na spoločnosť a aktuálne otázky či už osobné alebo celospoločenské, globálne. A teda, aj keď hlavným cieľom je podať otvorenú výpoveď prežitého, práve spomínaná dávka kritiky sa stáva neoddeliteľnou súčasťou výstavy.

Prezentované diela sú výpoveďami individuálnych príbehov mladých žien – umelkýň. Každá sa zameriava na inú stránku ženského bytia, vnútorného prežívania a následnej konfrontácie s okolitým svetom. Diela vás vťahujú do týchto rozmanitých, zároveň intímnych mikrosvetov a tak spoločne poskytujú komplexnejší pohľad na to, aké to je žiť IN GENERE FEMININO.

Authors:  Barbora Durajová, Katarína Magdiaková, Kristína Vacek, Kristína Záhorová

The exhibition was supported by: Fond na podporu umenia, the city of Brezno, Technical services Brezno

Duration: 16. 02. 2022 - 15. 03. 2022

Venue: Synagogue Brezno

Photos: František Vacek

 

Rôzne formy fluidity

Rozkvet Gallery, Banská Bystrica, 2021
The exhibition captures the diversity of the author's approaches, which either programmatically focus on containing the formal or content phenomenon of fluidity, or this formal property of painting appears prominently in their work as one of the important bearers and shapers of not only the visual surface but also the inner idea of the work.

The exhibiting authors are Barbora Durajová, Martin Kačmarek, Kateřina Kocourková, Dominika Kováčiková, Šimon Tóth, Kristína Vacek and Kristína Záhorová. All exhibitors are also students of the STARTUP studio at the Department of Painting. The curatorial concept of the exhibition was prepared by Michaela Šuranská, who is a doctoral student in painting at the Faculty of Fine Arts, Academy of Arts in Banská Bystrica.

Výstava zachytáva diverzitu autorských prístupov, ktoré sa buď programovo zameriavajú na obsiahnutie formálneho či obsahového fenoménu tekutosti alebo sa táto formálna vlastnosť maľby výrazne objavuje v ich tvorbe ako jeden z významných nositeľov a formovateľov nielen obrazovej plochy ale aj vnútornej idey diela.

Vystavujúcimi autorkami a autormi sú Barbora Durajová, Martin Kačmarek, Kateřina Kocourková, Dominika Kováčiková, Šimon Tóth, Kristína Vacek a Kristína Záhorová. Všetci vystavujúci sú zároveň študentmi ateliéru STARTUP na Katedre maľby. Kurátorskú koncepciu výstavy pripravila Michaela Šuranská, ktorá je doktorandkou maľby na Fakulte výtvarných umení, Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Authors:  Barbora Durajová, Martin Kačmarek, Kateřina Kocourková, Dominika Kováčiková, Šimon Tóth, Kristína Vacek, Kristína Záhorová

Curator:  Michaela Šuranská

The exhibition was supported by: Fond na podporu umenia, the city of Banská Bystrica, Center for Independent Visual Arts Rozkvet Gallery

Duration: 01. 12. 2021 - 01. 01. 2022

Venue: Rozkvet Gallery Banská Bystrica

Slasť

Festival Barbacan, Záhrada - CNK, Banská Bystrica, 2021

Traditionally, the Barbican festival will open with an exhibition, which this year will bear the title HAPPINESS and which presents a selection of works by students of the STARTUP painting studio. The concept of the exhibition focuses on the motif of the figure in painting. The content of the exhibition maps, on the one hand, the students' interest in expressing intimate reflections on the body, sexuality and their own identity. On the other hand, they are interested in the consumer side of sexuality, its media exploitation and abuse.
Barbakan festival otvorí už tradične výstava, ktorá tento rok ponesie názov SLASŤ a ktorá predstavuje výber tvorby študentov ateliéru maľby STARTUP. Koncepcia výstavy je zameraná na motív figúry v maľbe. Obsahové významy výstavy mapujú, na jednej strane, záujem študentov vyjadriť intímne úvahy o tele, sexualite a vlastnej identite. Na strane druhej sa zaujímajú o konzumnú stránku sexuality, jej mediálne zneužívanie a využívanie.

Authors:  Barbara Durajová, Dajana Hrossová, Kristína Vacek, Adrián Mayer, Michael Luzsicza

Curator:  Ján Triaška

The exhibition was supported by: Fond na podporu umenia, the city of Banská Bystrica, Center for Independent Visual Arts Rozkvet Gallery

Duration: 08. 06. 2021

Venue: Záhrada - CNK, Banská Bystrica

DiploMAL 2020

Manor house in Moravany nad Váhom, 2021
The exhibition will present the youngest generation of painters who completed their bachelor's or master's degrees in 2020. Their last year of study was marked by a pandemic situation, which caused the interruption of teaching, limited the opportunity to attend school studios, even graduates were deprived of the opportunity to exhibit their work. in front of the public.

The Moravany manor house, in cooperation with the participating universities, is organizing the DiploMAL 2020 exhibition, which will present this upcoming generation. The exhibiting authors are graduates of the Academy of Fine Arts in Bratislava, the Academy of Fine Arts in Banská Bystrica and the Department of Fine Arts and Intermedia of the Technical University in Košice. The exhibition will thus create a unique communication space between all three universities in Slovakia that provide study in the field of painting.
Výstava predstaví najmladšiu generáciu maliarov, ktorí absolvovali svoje štúdium bakalárskym alebo magisterským titulom v uplynulom roku 2020. Ich posledný ročník štúdia bol poznačený pandemickou situáciou, čo zapríčinilo prerušenie vyučovania, obmedzilo možnosť navštevovať školské ateliérové priestory, dokonca boli absolventi pripravení aj o príležitosť vystavenia svojich prác pred verejnosťou.

Kaštieľ Moravany v spolupráci so zúčastnenými vysokými školami organizuje výstavu DiploMAL 2020, ktorá predstaví práve túto nastupujúcu generáciu. Vystavujúci autori a autorky sú absolventmi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Akadémie výtvarných umení v Banskej Bystrici a Katedry výtvarných umení a intermédií Technickej univerzity v Košiciach. Výstava tak vytvorí jedinečný komunikačný priestor medzi všetkými troma vysokými školami na Slovensku, ktoré poskytujú štúdium v odbore maľby.

Authors:  Barbora Benková, Dávid Hocko, Ivana Mojšová, Lucia Oleňová, Sandra Ružić, Mikaela Mia Papp, Adam Siekel, Denisa Slavkovská, Gréta Mária Srnová, Nikola Šušovicová, Peter Decheť, Lenka Gašparíková, Tatiana Jakubove, Kateřina Kocourková, Veronika Kršteniková, Magdaléna Masárová, Natália Šimonová, Kristína Vacek,  Simona Folková, Lenka Regešová

The exhibition was supported by: 4D Gallery, Academy od Fine Arts and Design in Bratislava, Academy of arts in Banská Bystrica, technical University of Košice, Self-Governing Trnava Region, Radio Devín, A.B. Týždenník

Duration: 22. 05. 2021 - 20. 06. 2021

Venue: Manor house in Moravany nad Váhom

Photos: František Vacek

Press release: DiploMAL 2020

Peripheral vision

Pistoriho palác, Bratislava, 2021
The exhibition entitled Peripheral Vision presents a selection of artworks by students, doctoral students and graduates of the Department of Painting of the Academy of Arts in Banská Bystrica. The name refers to the periphery as a place worth attention. The exhibition aims to introduce graduates / doctoral students and students 4th-6th grades of the Department of Painting. The selection of artworks also focuses on mature bachelor's and master's outputs, which are on public view for the very first time.

This school has gone through a problematic birth and is the youngest academic university with an art education in Slovakia. Teachers of the Department of Painting, head of studios (doc. Mgr. Art. Ján Triaška, ArtD. - head of the Department of Painting, doc. Štefan Balázs, ArtD., Academic painter, prof. Ľudovít Hološka, academic painter, Mgr. Art. Rastislav Podoba, ArtD. - head of studios) with the support of curator I. Moncoľová offer the gallery principle of the selection of artworks itself, as well as the presentation of the exhibition. The exhibition focuses primarily on the medium of painting, which is increasingly expanding into space, and presents talented personalities with reflects on societal as well as personal themes, expressed in the medium of classical painting, experimenting with paper and pigments.
Výstava s názvom Periférne videnie predstavuje výber z diel študentov/iek, doktorandov/iek a absolventov/iek Katedry maľby Akadémie umení v Banskej Bystrici. Názov odkazuje na perifériu ako na miesto hodné povšimnutia. Výstava si kladie za cieľ predstaviť absolventov/doktorandov a študentov Katedry maľby. Selekcia diel sa zameriava aj na vyzreté bakalárske a magisterské práce, ktoré bude môcť verejnosť vidieť po prvýkrát.

Táto škola si prešla problematickým zrodom a je najmladšou vysokou školou akademického druhu s umeleckým vzdelávaním na Slovensku. Pedagógovia katedry maľby, vedúci ateliérov (doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD. – vedúci Katedry maľby, doc. Štefan Balázs, ArtD., akad.mal., prof. Ľudovít Hološka, akad. mal., Mgr. art. Rastislav Podoba, ArtD. – vedúci ateliérov) s podporu kurátorky I. Moncoľovej ponúkajú galerijný princíp samotnej selekcie diel, ako aj prezentácie výstavy. Výstava je zameraná primárne na médium maľby, stále viac expandujúceho do priestoru, predstavuje talentované osobnosti s reflexiou celospoločenských ako aj osobných tém, vyjadrených v médiu klasickej maľby, experimetovania s papierom a pigmentami, inštaláciou.

Authors:  Lucia Horvátová, David Jávorský, Michaela Šuranská, Vlad Yurashko, Roman Ďurček (doktorandi), Peter Decheť, Barbora Durajová, Nikola Černá, Tatiana Jakubove, Martin Kačmarek, Kateřina Kocourková, Veronika Kršteníková, Michael Luzsicza, Katarína Magdiaková, Magdaléna Masárová, Peter Mičák, Michaela Murínová, Tatiana Ondziková, Kristína Pechová, Monika Ručková, Miroslav Sandanus, Ema Stasová, Natália Šimonová, Šimon Tóth, Kristína Vaceková, Kristína Zahorová

Curator:  Ivana Moncoľová

Professional guarantors: Ján Triaška, Ivana Moncoľová

The exhibition was supported by: Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj, Moncolova Editions

Duration: 11. 12. 2020 - 31. 01. 2021

Venue: Old Town Center of Culture and Education Pistoriho palác, Štefánikova ul. 25, Bratislava

Photos: Jakub Hauskrecht and artists