Education

Master's degree
2020 - 2022
Academy of Arts in Banská Bystrica
Faculty of Fine Arts
Free Fine Arts Department
Studio STARTUP, Mgr. art. Ján Triaška ArtD.

Bachelor's degree
2016 - 2020
Academy of Arts in Banská Bystrica
Faculty of Fine Arts
Painting Department
Studio STARTUP, Mgr. art. Ján Triaška ArtD.

High school diploma
2011 - 2015
High School of Fine Arts in Trenčín
Promotional Art Department

Exhibitions

Group exhibitions
2023 Po praslici / In Female Tail, Pistoriho palác, Bratislava
2022 Prameň pô(vodu), 
Spa Sliač
2022 Bez predsudkov, Festival FRAJ, Rimavská Sobota
2022 IN GENERE FEMININO, The Jewish Synagogue, Brezno
2022 Rôzne formy Fluidity, Rozkvet Gallery, Banská Bystrica
2021 Slasť, Záhrada - CNK, Banská Bystrica
2021 DIPLOMAL 2020, The Manor House, Moravany nad Vahom
2020 Periférne videnie, Pistoriho palác, Bratislava
2019 Pod zemou, Laboratórium - Výrobné družstvo, Banská Bystrica
2019 FIGURAMA, Galery Fx, Banská Bystrica
2018 Les, Záhrada - CNK, Banská Bystrica
2017 Útok Barbarov, Záhrada - CNK, Banská Bystrica

Artist statement

In my artistic programme I explore my identity in the context of my own life story. Themes of spirituality, marriage, friendships and relationships, personal memory and its subjectivity, and issues of gender play an important role for me.

A key motif is the self-portrait, not only physical but also thought. It is the elusive "I", appearing in the paintings through ethereal fragments of the human body or face that dissolve before the eyes. I differentiate the fragments and the complete figural compositions from their surroundings, at the same time bringing them into harmony with the landscape that the figures inhabit. These structures embody fragments of individual stories that unfold in the timeless space of a wild, imaginative landscape, with the human intervention of solid architectural structures.

Together, they are intimate micro-stories that tell of imaginary worlds or alternative versions of the future, or of the remaking of one's own memories. They are fleeting and dramatic moments when memories, dreams, imaginings, and present traumas collide. My paintings are the product of a personal and spiritual dialogue in my own, inner, emotional world. They are a sincere statement about memory, spirituality, identity, raising critical questions about our society, the established norms of how we experience religion, interpersonal relationships and the relationships we have with ourselves.


Vo svojom umeleckom programe skúmam svoju identitu v kontexte vlastného životného príbehu. Dôležitú úlohu pre mňa zohrávajú témy spirituality, manželstva, priateľstiev a vzťahov, osobnej pamäte a jej subjektivity či problematiky rodu.

Kľúčovým motívom je autoportrét, nie len fyzický, ale aj myšlienkový. Ide o neuchopiteľné „Ja“, objavujúce sa v obrazoch prostredníctvom éterických fragmentov ľudského tela či tváre, ktoré sa rozplývajú pred očami. Fragmenty a ucelené figurálne kompozície odlišujem od svojho okolia, súčasne ich dávam do súladu s krajinou, ktorú figúry obývajú. Tieto štruktúry stelesňujú úlomky individuálnych príbehov, ktoré sa odohrávajú v bezčasovom priestore divokej, imaginatívnej krajiny, s ľudskou intervenciou pevných architektonických konštrukcií.

Spoločne to sú intímne mikropríbehy, ktoré rozprávajú o imaginárnych svetoch alebo alternatívnych verziách budúcnosti či o pretváraní vlastných spomienok. Sú to prchavé a dramatické momenty, keď sa spomienky, sny, predstavy, ale aj traumy súčasné zrážajú. Moje obrazy sú produktom osobného a duchovného dialógu vo vlastnom, vnútornom, emocionálnom svete. Sú úprimnou výpoveďou o pamäti, spiritualite, identite, pričom otvárajú kritické otázky, tykajúce sa našej spoločnosti, zaužívaných noriem spôsobu prežívania náboženstva, medziľudských
vzťahov aj vzťahov, ktoré máme sami so sebou.

Awards

2022 The Rector's Award of the Academy of Arts in Banská Bystrica for excellent study results throughout the Master's studies at the Faculty of Fine Arts.

Contact me: